Strona g│ˇwna
Oferta
Pokoje
Cennik
Lokalizacja
Historia
Kontakt
Rezerwacja
 
Deutsch Version

 


 

 

 

 

Polubisz nas na facebooku :-)

 

 
 


Biuro Nyskiej Drogi ´┐Żw. Jakuba/Punkt Informacji Turystycznej (recepcja DDF) 

CAMINO NYSA

48-300 Nysa

ul. Emilii Gierczak 2

tel. +48 77 448 40 24

biuroddf@gmail.com

Nieczynne

 

Paszport pielgrzyma do pobrania


Paszporty s´┐Żu´┐Ż´┐Ż do potwierdzania przej´┐Żcia/przejazdu rowerem Nyskiej Drogi ´┐Żw. Jakuba. Kto przemierzy 106 km Nyskiej Drogi ´┐Żw. Jakuba i zbierze piecz´┐Żtki ten b´┐Żdzie uprawniony do odebrania pami´┐Żtkowego certyfikatu w Biurze.

 


 

Nyska Droga ´┐Żw. Jakuba


´┐Żród´┐Żo ´┐Żw. Jakuba - G´┐Żucho´┐Żazy - Bodzanów - Wilamowice Nyskie - ´┐Ż´┐Żczki - Biskupów - Kamienna Góra - Koperniki - Siestrzechowice - Bia´┐Ża Nyska - Nysa - Z´┐Żotog´┐Żowice - Prusinowice - Pakos´┐Żawice - Re´┐Żska Wie´┐Ż - Mroczkowa - Skoroszyce - Chró´┐Żcina - Pniewie - Kopice - G´┐Ż´┐Żbocko - Lewin Brzeski -  Skorogoszcz

Szlak rozpoczyna si´┐Ż przy ´┐Żródle ´┐Żw. Jakuba zwanego studni´┐Ż ´┐Żw. Jakuba (Jakobs Brunnen) na zboczu Góry Parkowej pomi´┐Żdzy VII i VIII stacj´┐Ż Drogi Krzy´┐Żowej.

 

Po drodze mijamy G´┐Żucho´┐Żazy z ko´┐Żcio´┐Żem pw. ´┐Żw. Wawrzy´┐Żca (XIII wiek) z wczesnogotyckim portalem i bogato wyposa´┐Żonym barokowym wn´┐Żtrzem (ko´┐Żció´┐Ż zosta´┐Ż przebudowany w XVIII wieku). Warty uwagi jest tak´┐Że zespó´┐Ż dawnego wójtostwa ze ´┐Żredniowiecznymi zabudowaniami w stylu gotycko-renesansowym o pierwotnie obronnym charakterze. Zespó´┐Ż by´┐Ż wielokrotnie niszczony i przebudowywany, zatraci´┐Ż pierwotne cechy stylowe. W latach 1622-1787 by´┐Ż w posiadaniu jezuitów sprowadzonych do G´┐Żucho´┐Żaz przez biskupa Karola Habsburga.

 

W mie´┐Żcie zachowa´┐Ży si´┐Ż fragmenty murów miejskich z wie´┐Ż´┐Ż Bramy Górnej - wzniesion´┐Ż w XIV w., obecnie udost´┐Żpniana turystom jako wie´┐Ża widokowa. Dalej szlak biegnie wzd´┐Żu´┐Ż rzeki Bia´┐Żej G´┐Żucho´┐Żaskiej ulic´┐Ż Marii Konopnickiej, dalej poln´┐Ż drog´┐Ż a´┐Ż do Wilamowic Nyskich.

Wilamowicach Nyskich mo´┐Żna skosztowa´┐Ż produktu regionalnego: go´┐Ż´┐Żbków z kaszy gryczanej i ziemniaków. Dalej szlak biegnie nieco pod gór´┐Ż, na wzniesieniu nale´┐Ży skr´┐Żci´┐Ż w prawo w poln´┐Ż drog´┐Ż. Szlak prowadzi do malowniczego lasu. W lesie znajduje si´┐Ż zbiornik wodny - pozosta´┐Żo´┐Ż´┐Ż po wyrobisku. Przy zbiorniku wodnym znajduje si´┐Ż drewniana altana, w sam raz na odpoczynek. Na szlaku znajduje si´┐Ż jeden z kilku polskich klasztorów Benedyktynów w Biskupowie.


Dalej szlak prowadzi do Kamiennej Góry. Blisko szlaku znajduje si´┐Ż kopalnia granitu. Ciekawostk´┐Ż na szlaku jest wie´┐Ż Koperniki, z której wywodz´┐Ż si´┐Ż przodkowie wielkiego astronoma Miko´┐Żaja Kopernika. W Siestrzechowicach znajduje si´┐Ż dawny pa´┐Żac biskupów wroc´┐Żawskich z pi´┐Żknymi polichromiami. Niestety obiekt z up´┐Żywem czasu zosta´┐Ż bardzo zniszczony i wymaga remontu. Nieco dalej le´┐Ży wie´┐Ż Bia´┐Ża Nyska z ko´┐Żcio´┐Żem ´┐Żw. Jana Ewangelisty i bram´┐Ż wjazdow´┐Ż dawnego zamku (zniszczonego w czasie II Wojny ´┐Żwiatowej, ruiny rozebrano).

Najwi´┐Żkszym miastem na tym odcinku drogi ´┐Żw. Jakuba jest Nysa. Bazylika ´┐Żw. Jakuba jest jedn´┐Ż z najstarszych i najcenniejszych budowli gotyckich na Opolszczy´┐Żnie. W ko´┐Żciele pochowano 8 biskupów wroc´┐Żawskich, wn´┐Żtrze posiada imponuj´┐Żcy zespó´┐Ż rze´┐Żb nagrobnych. Obok znajduje si´┐Ż dzwonnica ze Skarbcem ´┐Żw. Jakuba. 


W Nysie warto zobaczy´┐Ż te´┐Ż barokowy ko´┐Żció´┐Ż pw. ´┐Żw. Piotra i ´┐Żw. Paw´┐Ża, Fontann´┐Ż Trytona, Dom Wagi Miejskiej oraz Pi´┐Żkn´┐Ż Studni´┐Ż. Na Rynku Solnym mie´┐Żci si´┐Ż zespó´┐Ż pojezuicki i Dom Zgromadzenia Sióstr ´┐Żw. El´┐Żbiety z pokojem pami´┐Żci b´┐Żogos´┐Żawionej Marii Luizy Merkert. Niegdy´┐Ż na Starym Mie´┐Żcie znajdowa´┐Ż si´┐Ż szpital dla podró´┐Żuj´┐Żcych szlakiem ´┐Żw. Jakuba, za´┐Żo´┐Żony przez bo´┐Żogrobców w 1239 roku. Ostatnim ko´┐Żcio´┐Żem w Nysie b´┐Żd´┐Żcym na szlaku jest p´┐Żtniczy ko´┐Żció´┐Ż MB Wspomo´┐Żenia Wiernych, który jest znanym w okolicy miejscem pielgrzymkowym.

 

Kolejne miejscowo´┐Żci na szlaku (Z´┐Żotog´┐Żowice, Prusinowice, Re´┐Żska Wie´┐Ż, Chró´┐Żcina Nyska) przyci´┐Żgaj´┐Ż uwag´┐Ż znajduj´┐Żcymi si´┐Ż tam krzy´┐Żami pokutnymi, których na ziemi nyskiej jest ponad dwadzie´┐Żcia. Poza krzy´┐Żami pokutnymi na szlaku spotkamy te´┐Ż unikatowy na skal´┐Ż europejsk´┐Ż s´┐Żup graniczny dawnego ksi´┐Żstwa nyskiego biskupów wroc´┐Żawskich, stoj´┐Żcy pomi´┐Żdzy Skoroszycami a Chró´┐Żcin´┐Ż.

 

Za wsi´┐Ż Pniewie szlak wkracza na teren powiatu brzeskiego. W Kopicach znajduje si´┐Ż pa´┐Żac Schaffgotschów, a nieco dalej w G´┐Ż´┐Żbocku prywatny skansen z ciekawymi eksponatami z XIX i XX wieku.

 

Dalej szlak prowadzi przez Radoszowice, Sarny Wielkie, Sarny Ma´┐Że i Stroszowice. W po´┐Żo´┐Żonym przy szlaku Lewinie Brzeskim na uwag´┐Ż zas´┐Żuguje ratusz, barokowy pa´┐Żac, ko´┐Żcio´┐Ży oraz rynek z zachowanym ´┐Żredniowiecznym uk´┐Żadem ulic. Nast´┐Żpnie Nyska Droga ´┐Żw. Jakuba dochodzi do Skorogoszczy, gdzie ´┐Ż´┐Żczy si´┐Ż z traktem Via Regia.

Diecezjalny Dom Formacyjny w Nysie | ul. E. Gierczak 2, 48-300 Nysa | tel.: +48 77 448 40 24, fax: +48 77 448 46 71 | recepcja@ddf.nysa.pl, www.ddf.nysa.pl

© Bartosz Majda˝ski, 2010r.

Statystyka generowana przez Reggi-Stat